Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר
ראשי » חברים » ליאת בראון
חברים

ליאת בראון

הערכת תכניות, הערכת ויעוץ ארגוני מערכתי

0528578550
liatbaron7@gmail.com
קורות חיים

קורות חיים - ליאת בראון

פרטים אישיים

ת.ז. 24993222

מגורים: גבעת ישעיהו

מצב משפחתי: נשואה+ 4

תאריך לידה: 15.03.1970

טלפון: 052-8578550   דואל: Liatbaron7@gmail.com

כתובת: ד.נ. האלה מיקוד 99825

 

השכלה אקדמית

1991-1994 אוניברסיטת בן גוריון

תואר ראשון (B.Sc) בביולוגיה

1995-1998 טכניון

תואר שני ( (M.Scבביולוגיה התמחות בגנטיקה

1999-2002 אוניברסיטת חיפה

תואר שני (M.A.) בסוציולוגיה ארגונית- יישומית

 

ניסיון מקצועי

2015-2018: פיתוח תכנית התמחות אקדמית במדידה והערכה חינוכית לרכזי הערכה בית ספריים בדגש דיסצפלינרי

פיתוח המתווה והמודל האקדמי של תכנית ההתמחות לרכזי הערכה בית ספריים, ריכוז ההתמחות וחברות בוועדה אקדמית מלווה, פיתוח תכנית הלימודים השנתית והתוכן הפדגוגי של קורסים הנלמדים, תכנון גאנט שנתי ותקציבי, איתור וגיוס מרצים, מיון וקליטת מועמדים, אחריות כוללת על ניהול ההתמחות.

הערכת תכנית רוטשילד ויצמן להוראת המדעים לתואר שני במחלקה להוראת המדעים - מכון ויצמן למדע: מעריכה בצוות הערכה של תכנית רוטשילד ויצמן לתואר שני למורים מצטיינים בהוראת המדעים: פיתוח תכנית הערכה מבוסס יעדים ותוצאות רצויות, פיתוח כלי מדידה לאוכלוסיות יעד מגוונות, איסוף וניתוח הממצאים, כתיבה ועריכת דו"ח הערכה והצגת הממצאים בפני הועדה המלווה הנהלת המכון, הקרן והמחלקה להוראת המדעים.

 

2015-2016: מדריכה ארצית באגף בכיר לתכנון ואסטרטגיה - משרד החינוך.

הטמעת תהליכי התכנון ע"פ מדיניות התכנית האסטרטגית למערכת החינוך תשע"ז-תשע"ט בשלושה מחוזות. יעוץ למפקחי המחוזות בנושא תפיסת המדידה החדשה והמעבר לעבודה מבוססת מדדים, מיקוד תפיסת השינוי המחוזית, וחיבור בינה לבין המשימות האסטרטגיות, ליווי ימי התכנון המחוזיים, תיאום והיוועצות עם מפקחי המחוזות.

 

2010-2015: הקמה וניהול מערך הערכה ומדידה במחלקת החינוך העל יסודי - רחובות.

הקמה וניהול מערך הערכה יישובי בחינוך העל יסודי, פיתוח מתודולוגיה יישובית למדידה רב שנתית שכללה פיתוח כלי הערכה, הדרכת מנהלים, הערכת תפוקות המערכת במדדי היעד ומיסוד מנגנוני ניטור עירוניים. תיאום והיוועצות עם הנהלת האגף, הנהלת העיר והפיקוח, הערכת תכניות חינוכיות ותוספתיות. בתקופת זו רחובות שיפרה את הישגי הבגרות של העיר למעלה מ-20%.

 

2006-2010 : הקמה וניהול היחידה להערכה ומדידה בחינוך, מנהל החינוך - אשדוד.

הקמת היחידה וניהולה, אחריות כוללת על ביצוע פעולות היחידה בכפוף לראש מנהל החינוך. כתיבת תכנית עבודה שנתית מבוססת תקציב לכל חטיבות הגיל, בניית תכנית פעולה ארגונית לחיבור בין מתווה הערכה לצורכי בתי הספר, ליווי וייעוץ למנהלים, השתתפות בישיבות הנהלה ופיקוח, ניהול שוטף של איסוף נתונים, כתיבת דוחות והדרכת מנהלים. הערכה מערכתית הניעה שיפור בשורה של מדדים, השיטה ומנגנון הפעולה שפותח לקידום הישגים ותוצאות פועל ונושא פרי גם כיום והופץ לרשויות נוספות במחוז דרום.

 

 

פרויקטים:  יעוץ ארגוני, הערכה,  תכנון האסטרטגי, הוראה אקדמית

 

2015-2018: הוראה אקדמית במדידה והערכה חינוכית לרכזי הערכה בית ספריים בדגש דיסציפלינרי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

 

2017: הערכת הישגים ופיתוח מקצועי מבוסס ממצאי הערכה למדריכות ומורים למדעים בתכנית העתודה המדעית טכנולוגית בחטיבות הביניים: פרויקט משותף עם מרכז מורים ארצי מו"ט חט"ב.

 

2015: הערכת הישגים במקצועות הליבה, מחלקת החינוך יבנה.

ייעוץ למנהלת מחלקת החינוך וסגניתה, פיתוח מסד נתונים עירוני במקצועות הליבה ומתווה יעוץ מבוסס נתונים למנהלי בתי הספר היסודיים.

 

2014-2016: מרצה ביחידה לפיתוח מקצועי - מכללת אחווה.

הוראה במסלול ההתמחות האקדמי לרכזי הערכה בית ספריים, הנחיית הפרקטיקום היישומי בהערכה ומדידה בית ספרית.

 

2016- 2013: מרצה במרכז קשת - מכללת בית ברל.

הנחיית פיתוח יוזמות חינוכיות במסגרת השתלמויות מורים לדרגות גבוהות 7-9, הטמעת היוזמות ויישומן בבתי הספר ובעלי תפקידים (יועצות, מדריכות ומורות לחנ"מ, מורים ורכזי שכבה).

 

2014-2015: יעוץ ארגוני - מועצה אזורית עמק יזרעאל.

תכנון מערך ההזנה היישובי לבתי הספר האזוריים, פיתוח מודל מבוסס נתונים הכולל בניית מסד נתונים רב שנתי.

 

2014: הערכת מנהלים מנהל עובדי ההוראה, היחידה להערכת עובדי הוראה – משרד החינוך.

פיתוח מתווה להערכת מנהלים עבור הועדה המלווה, ניתוח מסד נתונים איכותני והמלצות למנהלת היחידה. 

 

2013-2014: הערכת תכנית .YRF

פיתוח תכנית הערכה שנתית, שימוש בכלי הערכה כמותיים ואיכותניים, כתיבה ועריכה של דו"ח מסכם הכולל מסקנות והמלצות לקרן, הדרכת מנהלי התחומים בתכנית בתהליך יישום ההמלצות.

 

2012-2013: מרצה ביחידה לקידום המקצועיות החינוך - אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

הנחיית פרקטיקום יישומי בהערכה ומדידה בית ספרית במסגרת ההתמחות האקדמית לרכזי הערכה בית ספריים.

 

2012- 2013:  יעוץ ארגוני והערכת מודל חינוכי ייחודי - מועצה אזורית מנשה.

הערכת מודל חינוכי ייחודי במערכת החינוך היסודית, יעוץ למנהל מחלקת החינוך ופיקוח משה"ח.

 

2009-2010: תכנית אסטרטגית למערכת החינוך - מועצה אזורית עמק יזרעאל.

פרופיל מערכת החינוך (סקירה מקיפה) במסגרת התכנית האסטרטגית למערכת החינוך של המועצה.

 

2008-2010: מרצה במסגרת המסלול ללימודי יעוץ ארגוני, לימודי חוץ - אוניברסיטת בר אילן.

הוראת קורסים בנושא הערכת אפקטיביות פרויקטים בארגונים.

 

2007-2009: מרצה במרכזי הפסג"ה – באר שבע ורמת גן.

הנחית צוותים בית ספריים בתחום הערכת הניסויי החינוכי לבתי ספר ניסויים.

 

2006-2008: השתלמויות מורים בפסג"ה – באר שבע ובנימין.

הערכת אפקטיביות הדרכה לצוותים והערכת איכות ההשתלמויות.

 

2005-2009: מרצה במרכזי פסג"ה - מחוז ירושלים ובאר שבע. 

הנחיית קורסים לסגלי הוראה, הנחיית מנהלים ובתי ספר. הנחית סגלי חינוך ומנהלים בבתי ספר בתחום הערכה ומדידה.

 

 

 

גופים מעסיקים

משרד החינוך

*אקדמיה

רשויות

מגזר שלישי

אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה

המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע

עירית אשדוד                 

עמותת YRF

מנהל עובדי ההוראה,                                   היחידה להערכת עובדי הוראה

מרכז קשת, מכללת בית ברל

עירית רחובות                

תכנית רוטשילד ויצמן להוראת המדעים

*מרכזי פסג"ה: ב"ש, ר"ג, מודיעין, בנימין, ק. ארבע, בית שמש

היחידה לפיתוח מקצועי מכללת אחווה

עירית יבנה                    

 

 

היחידה לקידום המקצועיות בחינוך אונ' בן-גוריון

מ.א. עמק יזרעאל            

 

 

היחידה ללימודי חוץ          אונ' בר אילן

 

מ.א. מנשה                     

 

 

* הקורסים האקדמיים והפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה בפסגות כללו פיתוח תכנית לימודים וסילבוס.

 

תחומי התמחות נוספים

כתיבה אקדמית-מכון מופ"ת

תעודת הוראה, מכללת קיי.

קורס מלווי למידה – מכון ברוקדייל.

איל"ת – אגודה ישראלית להערכת תכניות, שותפות בצוות מוביל פורום ללמידת עמיתים באיל"ת.

 

שירות צבאי

1988-1991: שירות בתפקידי פיקוד והדרכה (מ"כ, מ"מ, ק. ח"ן), שחרור בדרגת סגן.

 

 איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il