Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר
ראשי » הצעות עבודה » הצעת עבודה
הצעות עבודה

קול קורא לביצוע מחקר הערכה – מיזם הנגשת זכויות

מכון אלכא למנהיגות וממשל, ג’וינט ישראל


1 מאי 2018 קול קורא לביצוע מחקר הערכה – מיזם הנגשת זכויות

1 .כללי א. משרד המשפטים ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, יחד עם ג'וינט ישראל-מכון אלכא למנהיגות וממשל, חברו למיזם משותף לטובת קידום הפעלתו של אתר אינטרנט, אשר ירכז מידע מקיף על זכויות שמעניקות רשויות ציבוריות וארגונים ללא כוונת רווח, ועל הדרכים למימושן וינגיש אותן בשפה ברורה ופשוטה, בדגש על אוכלוסיות המתקשות למצות את זכויותיהן. )להלן – "המיזם"(. המיזם מבוסס על אתר כל-זכות שפעל בצורה עצמאית בין השנים 2017-2010 ומופעל ע"י כל-זכות בע"מ )חל"צ( בעברית ומתורגם בחלקו לערבית ואנגלית. ב. המכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל מעוניין לקבל הצעות לביצוע מחקר הערכה אשר יבחן את הצלחת המיזם אל מול מטרותיו. ג. את ההצעות יש להגיש במעטפה חלקה וסגורה עליה יירשם "הערכת המיזם להנגשת מידע על זכויות", לתיבת המכרזים בבניין הג'וינט )בקומת הכניסה(, בגבעת הג'וינט לא יאוחר מ 1 ביולי 2018 בשעה 00:12 .הצעות אשר לא ימצאו בתיבת המכרזים במועד הנ"ל, לא ייפתחו ולא יילקחו בחשבון. ד. במעטפה יש לכלול עותק מודפס של ההצעה + דיסק און קי עם העתק דיגיטלי של ההצעה. ה. למען הסר ספק, מובהר כי:  הצעות לתיבת המכרזים בבניין הג'וינט ניתן להגיש בין השעות 00:8 עד 00:16 בלבד.  אין להשאיר הצעות בידי עובדי המזמין או עובדים אחרים או מאבטחים בבניין.  אין להשאיר הצעות על גבי או על יד תיבת המכרזים, אלא בתוכה בלבד.  במידה וקיים קושי להכניס את ההצעה לתיבת המכרזים יש ליצור קשר טלפוני עם בעלי התפקיד המצוינים בשלט המצוי על גבי תיבת המכרזים. ו. שאלות )בכתב בלבד( ניתן להעביר לגיא אברוצקי באמצעות המייל org.jdc@guyav וליוני בן פזי org.jdc@yoinibp עד תאריך 17 ביוני 2018 1 .לכל שאלה יש לכתב את גיא אברוצקי ואת יוני בן פזי 2 .תשובות תשלחנה במייל לכל המשתתפים בהליך. 2 2 .רקע מטרת המיזם מטרת המיזם היא לרכז מידע מקיף על זכויות המוענקות על ידי רשויות ציבוריות ועל אופן מימושן, ולהנגישן בשפה פשוטה וברורה, וזאת לשם העלאת המודעות לזכויות אלה בחברה בישראל, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות. יעדי המיזם: • קידום המודעות והשימוש בכל-זכות בקרב כלל הציבור ובקרב סוכני הידע • תרגום מלא של האתר לערבית )למעט תוכן לא רלוונטי( • עדכון, שיפור והעמקה של המידע הקיים באתר • הוספת נושאי תוכן חדשים • שיפור טכנולוגי רציף עקרונות הפעולה של המיזם:  למיזם ועדת היגוי ובה שותפים כ 20 נציגי משרדי הממשלה, שלטון מקומי והמגזר החברתי. הוועדה תקבע את מדיניות המיזם וכן תייצג את האינטרסים הציבוריים בהנגשת מידע על זכויות.  האתר יעוצב בראיית "האזרח במרכז" )בהתאם לצרכיו ולא בחלוקה לרשויות הציבוריות( – ממשק המשתמש יהיה פשוט וידידותי לשימוש, המידע באתר יאורגן לפי סיטואציות אנושיות-חברתיות ויאפשר למשתמש לקבל את מירב המידע הנוגע לסיטואציה בה הוא נמצא ואת אופני ההתמודדות איתה.  המידע באתר ינוסח בשפה פשוטה ובהירה )בלשון בני אדם(, ובאופן תמציתי, מדויק מבחינה משפטית, )ובכלל זאת עריכה תמציתית של חוקים, תקנות, פסיקה ונהלים תוך הפנייה למקורות, לצורך שיקוף של המצב המשפטי וללא הבעת עמדה לגביו(.  המידע באתר יתבסס בין השאר על אתרי האינטרנט של הרשויות הציבוריות, ואף יפנה אליהם בכל מקום מתאים.  התוכן באתר ינוהל בידי מערכת התוכן של כל-זכות. התוכן יתרכז בזכויות ודרכי מימושן תוך הוספת מידע בסיסי על פעילויות ארגוני סיוע )ציבוריים ועמותות( ודרכי הקשר אתם כמו גם במקרים מסוימים שירותים שניתנים בין אם ע"י רשויות ציבוריות ובין אם ע"י ארגונים לא ממשלתיים כגון שירות השאלת ציוד רפואי מעמותת יד שרה.  מידע אודות זכויות הניתנות על ידי ממשלת ישראל או כל רשות ציבורית אחרת, אשר יופיע באתר לא יהיה באחריות רשויות אלה. ואין להן מחויבות לתוכן או לאופן ניסוח הזכויות.  בפיתוח תכני האתר וכן בפעולות שיעשו לקידומו, תינתן עדיפויות לתכנים ופעולות המיועדים לאוכלוסיות המתקשות לממש את זכויותיהן.  הכניסה לאתר והשימוש בתכניו יינתנו בחינם. האתר לא יכלול פרסומות מסחריות. 3 המיזם החל את פעולתו ביוני 2017 וצפוי לפעול במתכונת זו עד מאי 2019 .תיתכן הארכת המיזם לשנתיים נוספות. המחקר נשוא קול קורא זה מתייחס לפעילות המיזם עד מאי 2019. 3 .קהל היעד המיזם מנגיש את הזכויות לכלל תושבי מדינת ישראל. בהיבט מחקר ההערכה, ניתן לזהות מספר קהלי יעד המעניינים אותנו: א. חלוקה לפי משתמשים 1 .אוכלוסיית המשתמשים בפועל: הכוונה לאותם אנשים שהגיעו/מגיעים והשתמשו/משתמשים בפועל באתר כל זכות, הן בהווה והן בעבר. 2 .אוכלוסיית הלא-משתמשים: הכוונה לאנשים שלא השתמשו/לא משתמשים בפועל באתר כל זכות, הן בהווה והן בעבר; ב. חלוקה לפי אוכלוסיית יעד: 1 .אוכלוסיית אנשי מקצוע המשתמשים באתר כל זכות עבור לקוחותיהם, תוך דגש על אנשי המקצוע הבאים: עובדים סוציאליים, אנשי חינוך, עובדי שירותים ועמותות )כולל מתנדבים( שבאים במגע עם הציבור הרחב ביחס להענקת זכויותיהם, עו"ד, אנשי טיפול רפואיים/פרא-רפואיים, כלכלנים, פקידי קבלת קהל – כל זאת בכל שלושת המגזרים: הציבורי )ממשלה ורשויות מקומיות( , הפרטי, והחברתי. 2 .אוכלוסיות מוחלשות, המהוות באופן היסטורי אוכלוסיות הממעטות למצות זכויותיהם ו/או בעלות נגישות/ידע מופחתים לזכויות, תוך דגש על תתי האוכלוסיות הבאות: ערבים, חרדים, אזרחים ותיקים )יוער כי שלושת האוכלוסיות הללו הן, ככלל, בעלות אוריינות דיגיטלית נמוכה יותר מכלל האוכולוסיה(, אנשים עם מוגבלות ועוד. 4 .מטרות ההערכה: 1 א. בחינת המידה בה הושגו מטרות המיזם בדגש על תוצאות הביניים כפי שהוגדרו במודל הלוגי )נספח א'( ב. שאלות ספציפיות 1 .האם סוכני השינוי )בפרופילים שונים – מתנדבים, בקהילה, בתי חולים, עו"סים, וכו'( מקבלים באמצעות האתר את המענה הנדרש להם להנגשת מידע על זכויות עבור אוכלוסיות אשר הם עובדים איתן. 2 .האם השימוש באתר כל זכות מביא בפועל למימוש הזכויות: מה עושים עם המידע ? האם הוא מניע לפעולה למימוש הזכות? האם מצליחים לממש את הזכויות בעקבות השימוש באתר? עד כמה המידע אודות אופן מימוש הזכויות שימושי? 1 חשוב להדגיש ולציין כי מיזם "כל זכות" אסף ואוסף באופן שוטף מגוון רחב של נתונים, הן ביחס למשתמשים בפועל, והן כלפי האוכלוסייה הכללית. איסוף הנתונים הנוכחי מתייחס בין היתר לחלק מהמשתנים הנדרשים לאיסוף. לפיכך, בכל מקום שהנתונים קיימים ו/או כבר נאספים, הדברים ישתלבו במערך איסוף הנתונים המחקרי שיעוצב לצורך המחקר המוצע. ראו פירוט בנספח ג' 4 3 .מה "חסר" לאוכלוסיות השונות באתר הקיים? האם קיימות אוכלוסיות שהאתר "מפספס" כאוכלוסיות יעד ייעודיות? האם קיימים ארגוני מפתח שחסרים? יש להתייחס גם לאוכלוסיות שאינן בעלות אוריינות דיגיטלית. 4 .כיצד ובאיזה אופן ניתן להתגבר על חסמים קיימים של האתר? מה מונע מאזרחים להשתמש באתר כיום? 5 .לאיזה כיוונים נוספים ניתן, צריך, וכדאי לשפר / לשנות את אתר כל זכות? 6 .בחינה אילו מעגלי פעילות נוספים נוצרו לאור המיזם, איזה פעילות ישירה ועקיפה נוצרו בין השותפים לאור פעילות המיזם )דג' קורס מקוון בנושא זכויות, שיעורי אזרחות בנושא זכויות, פורום מנהלי תרגום וכיוצ"ב( 7 .מדוע רמת שיתוף הפעולה של כל-זכות עם עמותות וארגונים חברתיים נמוכה וכיצד ניתן לשפר זאת? ג. שאלות נוספות 1 .בעקבות הגשת דו"ח הביניים, יתכן כי יתווספו שאלות נוספות או חידודים נוספים אשר ידרשו על ידי המזמין. המציע נדרש להתייחס ולתמחר בהצעת המחקר אפשרות שכזו. אשר תופעל בצורה מודולרית, על פי החלטת הועדה המקצועית המלווה את המחקר. 5 .תוצרים נדרשים תוצר זמן הערות סקירת ספרות בנושא הגברת מודעות לזכויות, הנגשת מידע על זכויות, וכו'( שלושה חודשים מחתימת החוזה הצגת מספר מודלים בעולם של הנגשת זכויות. דוח בינים- ממצאי בינים אוקטובר 2018 2 דוח סופי - ממצאים, תוצאות והמלצות מאי 2019 בכפוף להארכת החוזה של ג'וינט ישראל מול הממשלה מצגת + תקציר מנהלים )עד 2 עמודים( בקובץ וורד בעברית + תקציר מנהלים בקובץ וורד באנגלית השתתפות בוועדות היגוי וצוות מצומצם – עד חמש פעמים להצגת ממצאים 2 תיתכן דחייה בתאריך הדוח הסופי, במידה ויוארך חוזה אלכא מול הממשלה. 5 6 .שיטת העבודה א. כל הפעולות במסגרת ההערכה ייעשו על פי ההצעה אשר תוגש ותאושר. ב. ביצוע ההערכה ילווה ע"י הצוות המצומצם של התוכנית בהשתתפות החוקר הראשי מטעם גוף המחקר. ג. על הגוף המעריך מוטלת חובת דיווח תקופתית לשותפים באמצעות הצוות המצומצם של המיזם בכתב ובעל פה. ד. כלי המחקר, דו"חות הביניים והדו"ח הסופי יועברו לעיון ולאישור חברי וועדת ההיגוי לפני הפצתם. ה. במידת הצורך ובכפוף להרחבת המיזם, יהיה הגוף המעריך נכון להמשך מחקר בכפוף להארכת זמן ההתקשרות והגדלת התקציב. ו. תשלום יועבר לגוף המבצע בהתאם לאבני הדרך: 1% .15 בחתימת החוזה 2% .30 עם הגשת דוח ביניים וסקירת ספרות 3% .55 עם אישור הדוח הסופי 7 .תנאי סף לגוף המציע להשתתפות בהליך א. ניסיון מוכח בשני מחקרים לפחות בתחומים חברתיים, בחמש השנים האחרונות 8 .תנאים נוספים המקנים יתרון א. ניסיון במחקרים הקשורים להנגשת מידע לציבור / מיצוי זכויות ב. ניסיון בתחומי שיתופי פעולה בין מגזריים )ממשלה-חברה אזרחית( ג. ניסיון במחקרים בתחומי טכנולוגיה או דיגיטציה 9 .אמות מידה לבחירת ההצעה ההצעות שתתקבלנה תיבחנה בפני ועדה מקצועית על פי אמות המידה והמשקולות הבאים: א. ניסיון המציעים %30 1 .ניסיון מוכח במחקרים הקשורים להנגשת מידע לציבור / מיצוי זכויות – %10 2 .ניסיון בתחומי שיתופי פעולה בין מגזריים )ממשלה-חברה אזרחית( -%10 3 .ניסיון מוכח בשני מחקרים לפחות בתחומי טכנולוגיה או דיגיטציה – %10 ב. מתודולוגיה מוצעת ואיכות ההצעה %35 ג. התמורה המבוקשת %15 - מובהר כי לא תשולם תקורה העולה על %5 ,על המציע לפרט סעיפי תקציב לפי תפוקות. ד. התרשמות כללית במסגרת ראיון והמלצות %20 - לראיון יוזמנו המציעים אשר הצעותיהם קבלו את הציונים הגבוהים ביותר 10 .הוראות הגשת הצעה א. מבנה ההצעה 6 1 .רקע של המציע/מציעים המצביע על ניסיון מקצועי רלוונטי לביצוע ההערכה הנדרשת, כולל המלצות של ממליצים רלוונטיים ודוגמאות להערכות דומות שהמציע ביצע בעבר. 2 .הצעת מחיר לפי תפוקות ותוצרים )ניתוח מידע, סקרים, ראיונות, קבוצות מיקוד, סקירת ספרות וכו'( 3 .פירוט שאלות ההערכה המוצעות. 4 .פירוט שיטת ההערכה המוצעת )שיטות וכלי איסוף וניתוח הנתונים(. 5 .קורות חיים מעודכנים של החוקר/חוקרים ראשיים, כולל רשימת פרסומים. 6 .החוקר הראשי יציין בכתב את אחריותו לביצוע המחקר, לדו"חות שיופקו ולפירסומם. 7 .מסמכים נדרשים שיש לצרף להצעה: א. הצעה בנוסח המצורף בנספח א', חתומה על ידי המציע, אם המציע הוא תאגיד יש להגיש את ההצעה כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של המציע ב. אישור על ניהול ספרים ע"פ חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו 1976. ג. אם המציע הוא תאגיד, יש לצרף גם את המסמכים הבאים: )a )תעודת רישום של המציע. )b )אישור עדכני )עד שנה( מאת עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשם המציע. )c )אם המציע הוא עמותה או חל"צ, יש לצרף אישור ניהול תקין תקף 11 .פרסום ממצאי מחקר א. זכויות היוצרים בכל תוצרי המחקר, לרבות דו"חות, כלי מחקר וכיו"ב, תהיינה שייכות לשותפים: משרד המשפטים, מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל- מכון אלכא למנהיגות וממשל ולגוף החוקר. ב. השותפים שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את הדו"חות הסופיים תוך מתן קרדיט לחוקר ולגוף החוקר על ביצוע המחקר. ג. החוקר הראשי/הגוף המציע מחוייב להציג בפרסומיו את משרד המשפטים, מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, וג'וינט ישראל-מכון אלכא למנהיגות וממשל כיוזמים ומממנים את המיזם ולקבל אישור מוקדם מהם בטרם כל פרסום שהוא מעוניין להוציא. 12 .הוראות כלליות א. המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההזמנה, להציע הצעות, להוסיף להן או למחוק מהם, להסתייג או לשנות מן האמור במסמכים או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת שהיא. ב. בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע, כי בדק את כל הדרוש לשם הגשת הצעה מלאה ושלמה וכי לא הסתמך על מצג כלשהו של המזמין. בנוסף על האמור לעיל, בהגשת הצעתו יראה המציע, כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו וכמי שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה ולא תשמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה. 7 ג. המזמין יהיה רשאי אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך כלשהו, להשלים את המצאת הנ"ל, תוך פרק זמן שיקבע על ידו, ובלבד שכל מסמך כאמור, יהיה בעל תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע בתנאי הזמנה זו להציע הצעות. למען הסר ספק, אין על המזמין כל חובה לדרוש מהמציע השלמת מסמכים כאמור. ד. המזמין אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא. מובהר, כי גם לאחר מסירת ההצעה למזמין יהיה המזמין רשאי לדרוש הסברים ו/או הבהרות מן המציעים, כולם או אחד/ים מהם, לנהל מו"מ עם המציעים כולם או אחד/ים מהם, או עם מציעים נוספים אחרים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג. המזמין יהיה רשאי להתקשר בהסכם, עם כל מי שיחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג בתנאים הקבועים בהזמנה להציע הצעות זו. בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו, יהא המזמין רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג שלא לקבל הצעה כלשהי או לבטל הליך זה. ה. השותפים שומרים לעצמם את הזכות להזמין מועמדים לראיון ולהבהרות נוספות ו. המזמין יהיה רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ו/או איכות השירות, או מבחינת מחירה ביחס למהות ההצעה ותנאיה. ז. המזמין רשאי להתחשב בניסיון קודם של המציע עם המזמין או עם גורמים אחרים, ככל שידוע למזמין על ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל שלמזמין ניסיון קודם עם המציע, חוות הדעת של המזמין תקבל משקל מכריע בעת הניקוד ביחס ליתר ההמלצות. ח. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסע' ו לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המזמין או עם גוף אחר מיסודו של המזמין, שקיימת לגביו חוות דעת שלילית. במקרה כזה, תנתן למציע זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית. למען הסר ספק, מובהר כי המזמין רואה בהגשת הצעה ע"י המציע, הסכמה לתנאי זה. ט. החליט המזמין לקבל הצעה כלשהי, יודיע על כך למציע. מובהר מפורשות, כי רק ממועד חתימתו של המזמין על הסכם מתן השירותים נספח ד', יהווה הסכם זה הסכם מחייב. כל עוד לא נחתם ההסכם על ידי המזמין, תחשב ההצעה כהצעה בלתי חוזרת של המציע עד למועד שבו יודיע המזמין למציע כי הצעתו לא התקבלה. י. המזמין יודיע לכל מציע שהצעתו לא נתקבלה על ידיו על אי קבלת הצעתו. יא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למזמין, ההצעות המפסידות תעמודנה בתוקפן 90 יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז ומתן הודעה למציע הזוכה, וזאת למקרה שבו המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עם המזמין או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם המציע הזוכה. בנסיבות מעין אלה יהיה המזמין רשאי )אך -לא חייב( על פי שיקול דעתו הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז. אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה בכבוד רב, גיא אברוצקי יוני בן פזי מנהל פיתוח אסטרטגי מנהלת תכניות מכון אלכא למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל מכון אלכא למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל yonibp@jdc.org guyav@jdc.org 8 נספח א': מיזם הנגשת זכויות – מודל לוגי תפוקות תוצאות ביניים תוצאות סופיות - גיוס ורתימה של שותפים לצורך: o יצירה של תוכן חדש o עריכה מחודשת של התוכן )למשל, פורטל ייעודי לאזרחים ותיקים( o בדיקת איכות ועדכון של תוכן קיים o הגדלת החשיפה של אנשי מקצוע ושל הקהל הרחב לאתר - כתיבה והוצאה לפועל של תכנית שיווק - תרגום לערבית )של מידע על הזכויות( - כינוס וניהול ועדת היגוי בין משרדית )כ 8 משרדים( - הפעלת תתי ועדות )חברה ערבית, חברה חרדית( - עליה במידע על זכויות ואופן מימושן המונגש באתר - עליה במידע על זכויות ואופן מימושן בשפה הערבית באתר - עליה במודעות של האזרחים לאתר - עליה בהבנה של משרדים את החשיבות של הנגשת זכויות )בהיבט של מוכוונות לקוח( - עליה בהבנה של המשרדים לחשיבות של הסתכלות הוליסטית על האזרח בהיבטי מתן כל המידע הרלוונטי עבורו - עליה במידת העדכון השוטף של המשרדים את האתר - הנגשת זכויות מותאמת לאוכלוסיות ייעודיות )חברה ערבית, חברה חרדית( - הכרות של מירב האזרחים עם מירב זכויות 9 נספח ב': מבנה הצעה לעריכת מחקר הערכה בתכנית "מיזם הנגשת זכויות" חלק ראשון: פרטים כלליים ליצירת קשר פרטי המציע: שם המציע מס' זיהוי )ת.ז./מס' תאגיד( כתובת טלפון דואר אלקטרוני פרטי אנשי קשר: שם פרטי ומשפחה טלפון פקסימיליה כתובת דוא"ל חלק שני: תאור ניסיון תאור ניסיון והיכרות של המציע עם העולם המקצועי )ניתן לצרף בנפרד(: תאור ניסיון במחקר ובהערכת תכניות )ניתן לצרף בנפרד(:. חלק שלישי: הצעת המחקר )ניתן לצרף בנפרד( חלק רביעי: התמורה המבוקשת סכום התמורה המבוקשת עבור השירותים המפורטים בהצעה זו:_________________ ₪, +מע"מ. תמורה בגין שעת מחקר נוספת, עבור משימות שיוגדרו בהמשך - __________ ₪ +מע"מ 10 לחתימה על ידי מציע שהינו אדם פרטי: אני החתום מטה, ____________________ ת.ז. ________________ מאשר בזאת כי קראתי את מסמכי ההזמנה להציג מועמדות להשתתפות בהליך לקבלת הצעות לעריכת מחקר הערכה לתוכנית "מיזם הנגשת זכויות" ואני מצהיר כי ביכולתי ליתן את השירותים בהתאם להצעתי דלעיל והתנאים המפורטים במסמכי ההליך התחרותי לקבלת הצעות. __________________________________________ חתימת המציע לחתימה על ידי מציע שהוא תאגיד: אנו החתומים מטה, ____________________ ת.ז. _______________ ו - ______________ ת.ז. _______________, המשמשים כמורשי חתימה של ____________________, מאשרים בזאת כי קראנו את מסמכי ההזמנה להציג מועמדות להשתתפות בהליך לקבלת הצעות לעריכת מחקר הערכה לתוכנית "מיזם הנגשת זכויות" אנו מצהירים כי ביכולתנו ליתן את השירותים בהתאם להצעתנו דלעיל והתנאים המפורטים במסמכי ההליך התחרותי לקבלת הצעות. __________________________________________ חתימת מורשי חתימה + חותמת המציע 11 נספח ג': מקורות המידע הקיימים בכל-זכות כמעט כל הפעילות של כל-זכות מנוטרת כולל שימוש בכלים הבאים:  Analytics Google כולל בין היתר o ניטור סטנדרטי של כל הפעילות כגון דפי נחיתה, עמודים נצפים, זמן שהיה, אחוז נטישה 'וכו( Bounce rate( o הגדרת מספר רב של events שמאפשרים ניטור של פעילויות גולשים כגון מעבר לאתרי ממשלה. o תיוג דפי המידע כדי לבחון את השימוש בהם בהקשרים עסקיים o ניטור נפרד לעברית וערבית o פעילה מ- 2011  מערכת סקרים )Gizmo Survey )כוללת בין היתר o סקרים בעברית: דסקטופ ומובייל o סקרים בערבית: דסקטופ ומובייל o הסקרים הוכנסו בזמנים שונים בין 2015 ל- 2017  HotJar - ניטור חווית משתמש  מחקרי שוק 2017 – עברית o 2018– ערבית o

 

2018 ,יוני 24 קובץ שאלות ותשובות על מחקר בנושא מיזם הנגשת זכויות

1 .שאלה: לצורך הפצת שאלונים לאוכלוסיית יעד של אנשי מקצוע המשתמשים באתר עבור לקוחותיהם במגזר הציבורי, האם נוכל לייצר שאלון מקוון שיופץ על ידי המשרדים והרשויות הרלוונטיות ? תשובה: המשרדים והרשויות איתם המיזם בקשר יצטרכו לאשר הפצת שאלון ספציפי. להערכתנו לצורך המדגם יהיה צורך לעשות פעולות גיוס משיבים נוסף.

2 .אנו מבקשים לקבל את מסמך המדיניות המקורי המפרט ומגדיר את התכנית בסוגיות שונות כמו - יעדי התכנית לשנים הקרובות, לוחות זמנים, תקציבים, שותפים לתכנית וכו'. תשובה: כל המסמכים הנדרשים יוצגו לגוף הזוכה

3 .האם ניתן לקבל את הטקסטים המופיעים באתר בצורה של קבצי טקסט – לצורך ניתוח תוכן ראשוני ופילוח את הטקסטים לפי מאפיינים שונים )מידת מורכבות, צורך בהשכלה מקצועית לצורך התמצאות וכו'(? תשובה: האתר מבוסס על פלטפורמה של mediawiki .באופן עקרוני ניתן לייצא את הטקסטים לפורמט XML וניתן לבחון אפשרויות נוספות.

4 .נבקש את פירוט המשתנים שלגביהם נאסף מידע תשובה: אנו נאפשר לגוף הזוכה נגישות ל Analytics Google ו- Hotjar והוא יוכל להנות ממעטפת היכולות של הכלים

. 5 .האם המידע ניתן לפילוח על פי משתני רקע שונים כמו – מגדר, גיל, קבוצה אתנית )יהודים מול ערבים(, האם המשתמש הוא "משתמש קצה" או "סוכן" )כמו עובד סוציאלי, עובד חינוך( וכד'? אם כן, אילו משתני רקע מוגדרים במערכת? תשובה: כיום לא נאסף מידע אישי על משתמשי האתר

6 .האם ניתן לקבל קובצי נתונים ממוחשבים וגולמיים לאורך השנים – 2016 ,2017 ,2018 ו- 2019? תשובה: כן, קבצי הנתונים הקיימים, יועברו לגוף הזוכה שאלות בנוגע למערכת הסקרים (Gizmo Survey:(  .

7. האם ניתן להוסיף, לשנות או להוריד שאלות מהשאלון? תשובה: באופן עקרוני כן, הדבר יבחן נקודתית ובשיתוף פעולה

8 .האם ניתן לקבל דוח נתונים מלא של הסקר? תשובה: כן, מלבד נתונים מזהים )שם ומייל( במקרים פרטניים של צנעת הפרט

9 .האם הסקר הופנה לכל המשתמשים באתר? לאורך איזו תקופה? מה מידת שיתוף הפעולה של המשתמשים באתר לענות לשאלון חווית המשתמש – ומהו אחוז המשיבים לסקר מבין כלל המשתמשים אליהם הייתה פנייה )בפילוח לפי משתני רקע(? תשובה: הסקר הופץ כבקשה להשתתף בסקר אשר מופיעה באופן רנדומלי למשתמשי האתר. אחוז המשיבים הוא נמוך: כ- 30-20 ליום מתוך כ- 000,40 users unique. 10

10.האם ניתן לערוך שינויים באופן הפניית הסקר למשתמשי האתר )שאלון לכל משתמש, במקום שאלון משוב למענה ייזום(? תשובה: הנושא יבחן בעתיד יחד עם הגוף הזוכה. שיקול מרכזי יהיה שלא לפגוע יתר על המידה בחווייה ובאפקטיביות של השימוש על ידי הציבור באתר.

11 .האם ניתן יהיה לקבל קבצי נתונים מהשנים 2016 ו-2017 ,לצורך השוואה ובדיקת מגמות התפתחות בשנים ?2019-ו 2018 תשובה: כן, כל מידע שקיים בעבר יימסר לגוף הזוכה, על פי הסייגים שבתשובה לסעיף 7

12 .האם ניתן יהיה לשתול בדפי האתר השונים "כפתורי שאלה" הבודקים – האם הדף ברור? האם המידע מועיל? וכד? תשובה: באופן עקרוני כן

13 .האם ניתן יהיה להטמיע באתרים אחרים שאלון חווית משתמש עבור משתמשים שהגיעו לאתר דרך "כל-זכות"? תשובה: יש לבחון יחד עם בעלי האתרים. סקרי שוק 2017 ו- 2018:

14 .במסמך ההזמנה להצעות מחקר )עמ' 11 )מצוין כי נערכו ונערכים סקרי שוק: אנא בארו והסבירו למה הכוונה. אנו מבקשים לקבל כל מידע רלוונטי. תשובה : הגוף הזוכה יקבל את התוצאות המעובדות של סקרי השוק. מדיניות שמירה על פרטיות:

15 .האם מערכות הניטור של האתר מאפשרות לחזור אל המשתמשים באתר לצורך מעקב ושיפור השירות? תשובה: כיום לא. יבחן בעתיד 16 .האם ניתן לבקש את הסכמתם של המשתמשים באתר לשוב אליהם במדידה חוזרת – לצורך הבדיקה כיצד ועד כמה המידע שלמדו באתר שירת אותם, וסייע בפתרון הבעיה, בפרספקטיבה של זמן? תשובה: כן, למשיבים על סקר שביעות רצון ובתיאום עם מנהלי אתר כל זכות.לפרטים נוספים ולהגשת קורות חיים:
גיא אברוצקי
| 054-4726366 | 02-6557246
guyav@jdc.orgפורסם בתאריך 24/6/2018


איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il