Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר
ראשי » הצעות עבודה » הצעת עבודה
הצעות עבודה

מחקר מעצב מלווה לפרויקט חיבו"ק

הקרן ע"ש רות וורובל לרווחתם של חולים כרוניים ובני משפחותיהם


רקע
הקרן ע"ש רות ורובל עוסקת מזה מספר שנים ברווחתם ואיכות-חייהם של חולים כרוניים בצד
הדרכה, הכשרה והגברת המודעות למצבם וצרכיהם של חולים כרוניים בישראל.
הקרן מעוניינת להשיק מיזם חדש, חיבו"ק, השואף להנגיש שירותים קהילתיים מגוונים )כגון, שירותי
עירייה, הסעות, ייעוץ משפטי, מיצוי זכויות וכד'( לחולים כרוניים בביתם. ההנגשה תתבצע באמצעות
סטודנטים לסיעוד וסטודנטים לרפואה אשר ייפגשו עם החולים ובני משפחותיהם, יעריכו את מצבם
ויחברו אותם לשירותים הקהילתיים הנדרשים.
על הפרויקט ,
באוקטובר ,2018יחל פיילוט של פרויקט חיבו"ק לפעול בחמש ערים בארץ: חיפה, עפולה, אריאל,
תל-אביב ובאר-שבע. החולים יופנו לפרויקט על ידי קופות-החולים: כללית, מכבי ומאוחדת.
את הביקורים יערכו, כאמור, סטודנטים ממקצועות הבריאות.
בחיפה, תל-אביב ובאר-שבע יפעלו עשרה סטודנטים. בעפולה ובאריאל יפעלו שמונים וחמישים
סטודנטים בהתאמה. הפרוייקט כולל גם מינוי רכזים שתפקידם ללוות את הסטודנטים הן ברמה
הפרטנית והן ברמת המכלול, וכן להוות איש קשר לאוניברסיטה ואיש קשר להנהלת הפרוייקט. .
הפרויקט מכוון להתערבות קצרת טווח ) 2-4פגישות( כאשר בסיומה של הפגישה הראשונה,
לסטודנטים כבר יש הערכה של צרכים אשר יקלו על המטופל )אותם הוא מעריך בביקור בית ע"י
ראיון חצי-מובנה(.
הסטודנטים יקשרו את מקבלי השירות לנותני שירות בקהילה דרך קשר עם רכז המתנדבים ו/או
מחלקת הרווחה המקומית, דרך קופות-החולים וכן ע"י קשר ישיר של הקרן עם עמותות שונות
ובראשון מוקד המידע של הקרן לידידות. אנו גם מעודדים יוזמה אישית של הסטודנטים בהנגשת
הפתרונות.
הציפיה שלנו היא להגיע בשנה הקרובה לכאלף משפחות בערים השונות.
יעדי הפרויקט
·להקל על החולה והמטפלים העיקריים בניהול הטיפול הרפואי.
·להנגיש אל הבית שירותים הניתנים בפועל במרחב הקהילתי.
·ליצור רצף טיפולי בי"ח-בית.
·לחזק קשר קופ"ח-קהילה.
המחקר
זו הזמנה להגשת הצעת מחקר מעצב מלווה לפרויקט חיבו"ק. מטרת המחקר המעצב היא לבדוק את
יעילות המפגשים, מגוון ההפניות לשירותים השונים, מידת ההיענות של המטופלים, ומידת שביעות
הרצון של החולים ובני-משפחתם הן מהתיווך והן מהשירות הניתן להם בסופו של התהליך. על
המחקר להיות מכוון בעיקר להפקת לקחים ושיפור השירות. וכן הערכות לשימור, שיפור ו/או הרחבה
של הפרויקט בעתיד.
מסגרת זמן
מסגרת הזמן של המחקר הינה 12חודשים.
א. התחלת המחקר - - 1.9.18על-מנת להעריך את ההיערכות של הקרן לקראת השקת הפרויקט.
החומר שיהיה מוכן להערכה בשלב זה הוא: שאלוני-קבלה לסטודנטים, שאלונים למטופלים,
תכנית הכשרת רכזים, תכנית הכשרת הסטודנטים וביסוס הקשר עם קופות-החולים והרשויות
המקומיות.
ב. הגשת ביניים ב- - 1.3.19התייחסות לכלי האבחון, לאוכלוסיית הסטודנטים, לחלוקת התפקידים
בפרויקט )הנהלה/רכז/סטודנט/איש קשר לאוניברסיטה/איש קשר לקופ"ח( היקף מתן המענים
ויעילותם ומסקנות ביניים.
ג. הגשה סופית בתאריך .1.8.19
סיכום תוצרים ולוחות זמנים למחקר

תוצר

זמן

אופן הגשה

טרום השקה: בחינת
השאלונים, הראיונות,
והאפשרות למעקב במהלך
השנה

חודש מיום ההתקשרות

קובץ wordבעברית

קביעת המתודולוגיות וכלי
המחקר, שיטת איסוף הנתונים
מכל גורם וגורם

עד 3חודשים מיום
ההתקשרות

קובץ wordבעברית

הגשת ביניים: כלי האבחון,
שביעות רצון של כל גורם
)מטופלים, סטודנטים, רכזים,
קופ"ח, אוניברסיטאות, הנהלת
הפרויקט(.
יעילות ומהירות בהנגשת
המענים, גיוונם, מידת
ההתאמה של הפתרון לבקשה
הראשונית.

7.3.19

מצגת בעברית

עדכון הנהלה:
תקציר של המגמה שנמצאה
במחקר וצפי של המסקנות

6.6.19

קובץ wordבעברית

הגשה סופית:
כלי האבחון, שביעות רצון של
כל גורם )מטופלים, סטודנטים,
רכזים, קופ"ח, אוניברסיטאות,
הנהלת הפרויקט(.
יעילות ומהירות בהנגשת
המענים, גיוונם, מידת
ההתאמה של הפתרון לבקשה
הראשונית.

1.8.19

מצגת בעברית

מסגרת תקציבית
עבור המחקר ינתן למבצע/ים מענק של עד .₪ 150,000יש לכלול בהצעה הערכת עלות בנוגע
לכל אחד מתוצרי הצעת המחקר.
הצעת מחקר ללא פירוט סעיפי עלות לא תובא לדיון.
קשרי עבודה מול המזמין
.1המציע יספק את כל התוצרים שפורטו בהצעה זו.
.2
המציע מודע לכך שהתחלת העבודה היא מידית – עם קבלת ההודעה על המציע הזוכה.
.3
זכויות היוצרים בכל תוצרי המחקר, לרבות דו"חות וכלי מחקר שייכות לקרן ע"ש רות וורובל
המנהלת את הפרויקט.
.4
פרסום המחקר ע"י הקרן ייעשה תוך מתן קרדיט לגוף החוקר.
.5
הגוף החוקר רשאי להשתמש בנתוני המחקר בפורומים מקצועיים תוך אזכור הפרויקט,
אזכור מקור הנתונים ועצם היותו חלק מעבודת הקרן הן ברמה הרעיונית והן ברמת המימון..1על המציע להיות בעל נסיון בביצוע הערכת תכניות בתחום החברתי.
.2
על המציע להצהיר כי הוא עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים וכי הוא מנהל ספרים
כדין.
אופן הגשת הצעת המחקר
יש להגיש את ההצעה עד לתאריך 23.7.18
לכתובת המייל של מנהלת הפרויקט – גברת קרני מיץ karni@ruthf.org
נא לרשום בשורת הנושא: הצעת מחקר.
ההצעה תכלול:
.1
פרופיל מקצועי של המציע/ים.
.2
פירוט הנסיון בהערכת תכניות חברתיות-בריאותיות.
.3
דוגמאות של מחקרים מעצבים שבוצעו בעבר על ידי המציע/ים
.4אישור על התנהלות כלכלית חוקית )ניהול ספרים כחוק, תשלומי עובדים כחוק(.
.5
קורות חיים של המציע/ים.
.6
פירוט תקציב מבוקש לכל אחד מתוצרי המחקר.
שאלות הבהרה
בשאלות הבהרה ניתן לפנות למנהלת הפרויקט גברת קרני מיץ karni@ruthf.org
הקרן אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה או בכל הצעה שהיא.לפרטים נוספים ולהגשת קורות חיים:
קרני מיץ מנהלת פרויקט חיבו"ק
054-6569199
karni@ruthf.orgפורסם בתאריך 7/7/2018


איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il